Banh Mi Sandwich

Gut-less Bánh Mì / Bánh Mì Không Ruột Bánh Mì…

Bánh Mì filled with grilled pork, house mayonnaise, pate, cucumbers,…

Bánh Mì filled with cold-cut, Vietnamse sausage, house mayonnaise, pate,…

Bánh Mì filled with grilled lemongrass chicken, house mayonnaise, pate,…

Bánh Mì filled with tofu, house mayonnaise, pate, cucumbers, daikon…