Banh Mi Sandwich

Bánh Mì filled with tofu, house mayonnaise, pate, cucumbers, daikon…

Bánh Mì filled with pulled chicken, house mayonnaise, pate, cucumbers,…

Bánh Mì filled with grilled lemongrass chicken, house mayonnaise, pate,…

Bánh Mì filled with cold-cut, Vietnamse sausage, house mayonnaise, pate,…

Bánh Mì filled with grilled pork, house mayonnaise, pate, cucumbers,…

Gut-less Bánh Mì / Bánh Mì Không Ruột Bánh Mì…