Broken Rice w/ Grilled Pork, Shredded Pork & Egg Quiche / Cơm Tấm Heo Nướng, Bì, Chả Trứng

Broken Rice w/ Grilled Pork, Shredded Pork & Egg Quiche / Cơm Tấm Heo Nướng, Bì, Chả Trứng